دوره و شماره: دوره 1، شماره اول - پاییز 91، مهر 1391، صفحه 1-128 
4. اسامه فرزند زید بن حارثه

صفحه 25-36

علی احمدی خواه


7. حجر بن عدی، شهید عذرا

صفحه 55-62

علیرضا احمدی