دوره و شماره: دوره 5، شماره هشتم - پاییز 97 - شماره پیاپی 8، آذر 1397، صفحه 1-173