معیارهای نام گذاری در جاهلیت و اسلام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح سه تاریخ تشیع - موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

10.22081/iqiri.2017.66099

چکیده

نام‌گذاری یکی از سنتهای الهی است و نام بسیاری از پیامبران را خداوند انتخاب نموده است. اسلام در نام‌گذاری به جنبه های الهی و معنوی نام ها توجه دارد و از نامیدن انسان ها با نام‌هایی که در فرهنگ جاهلی رواج داشته و با روح توحید سازگار نبوده است و یا از اسامی حیوانات و سایر نامهای نازیبا نهی نموده است. این تحقیق ضمن بررسی سابقه نام‌گذاری در بین عرب جاهلی با استفاده از کتب روایی و تاریخی جایگاه نام‌گذاری در سیره پیامبر و ائمه را به طور اجمال و گزیده واکاوی می‌نماید. هدف از این تحقیق رسیدن به یک معیار و الگوی الهی و دینی در نام‌گذاری با استفاده از سیره معصومان علیهم السلام است.
 

کلیدواژه‌ها