دلایل نگاری شیعیان در سیره نبوی (ص)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح دو گرایش تاریخ اسلام - موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

10.22081/iqiri.2017.66100

چکیده

دلایل‌نگاری یکی از شاخه ای تاریخ نگاری در سیره نبوی است.محدثان و متکلمان اسلامی در مقابل منحرفان و مخالفان نبوت رسول خدا به دلایل نبوت رسول خدا یا به تبیین معجزات آن حضرت استناد کرده اند و به نگارش کتاب در این موضوع پرداختند شاید بتوان گفت مهمترین و قویترین دلایل‌نگاریها در قرن سوم تا اوایل قرن پنجم به وجود آمد زیرا جریان های مخالف و نیرومند در این دوران در برابر حضور اسلام شکل گرفته بود و لازم بود تا در برابر این جریانهای انحرافی ایستادگی شود. دلایل‌نگاری  به عنوان یکی از گرایشهای خاص در کنار سیره‌نگاری  پیامبر اسلام و امامان در برابر جریان‌های مخالف ایستادگی کرده و اعتقادات مردم را محفوظ داشته است. شیعیان از جمله کسانی بودند که برای این مهم قدم برداشتند و آثاری را در این راستا خلق کردند. آنچه در این تحقیق ارائه خواهد شد بررسی دلایل‌نگاری شیعیان در سیره پیامبر اسلام در محدوده زمانی صدر اسلام تا قرن هفتم هجری است.

کلیدواژه‌ها