بررسی تحریف قرآن در تفسیر المیزان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

10.22081/iqiri.2021.74207

چکیده

قرآن کریم معتبرترین کتاب دین اسلام است با اینکه شیعیان، معتقد به عدم تحریف قرآن می‌باشند اما از سوی عده‌ای متهم به اعتقاد به تحریف قرآن شده‌اند. نوشتار حاضر به هدف تبیین اعتقاد شیعه در این مسئله، به شیوه کتاب‌خانه‌ای با رویکرد توصیفی- تحلیلی نظر علامه طباطبایی(ره) در تفسیر المیزان را که یکی از عالمان شاخص شیعه هست بررسی کرده و ثابت نموده ایشان در هیچ‌یک از مراحل، قائل به تحریف قرآن نیست و قرآن را مصون و منزه از هرگونه دستبرد یا اضافات یا جابه‌جایی می‌داند.

کلیدواژه‌ها