کاربردهای قاعده «وجوب علَی الله» در آموزه های اعتقادی شیعه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

قم پردیسان بلوار سلمان خیابان اُسوه مجتمع شهید مصطفی خمینی بلوک 12 واحد 3 .

1

چکیده

چکیده
قاعده «وجوب علی‌الله» در عداد قواعد دانش کلام بوده و مبتنی بر اندیشه عقلی بودن حسن و قبح افعال است. قاعده مذکور به جهت کاربردهایی که در قلمرو مسائل کلامی دارد بایسته است روشن گردد در مباحث کلامی متکلمان امامیه به چه میزان، و در چه مسائلی از آموزه های اعتقادی مورد استفاده قرار گرفته است. نوشتار حاضر به شیوه کتابخانه‌ای و با رویکرد گزارشی_تحلیلی، گستره کارآمدی قاعده مزبور را در مسائل علم کلام مورد پژوهش قرار داده است. با تحقیق و بررسی در تراث علمی متکلمان مشهور امامیه معلوم گردید قاعده «وجوب علی الله» در مسائلی همچون تکلیف، لطف، بعثت انبیاء، عصمت پیامبران، معجزه، امامت، افضلیت امام، بطلان احباط، رستاخیز، اعواض، وفای به عهد، انتصاف و ثواب الهی کارآیی دارد و متکلمان امامیه آن را در این مسائل به کار بسته اند.

کلیدواژه‌ها