تعاملات شیعیان ری بادیگرفرقه ها ومذاهب اسلامی درعصر آل بویه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی امام رضا. ع.

10.22081/iqiri.2024.53701.1059

چکیده

روی کار آمدن شاخه ای از حکومت آل بویه در ری، باگرایش های شیعی و رویکرد تسامح گرایانه، این امکان را به شیعیان بخصوص امامی مذهبان می داد تا بتوانند در عرصه های سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی وارد شوند. بنابراین، ری نیز از تحولاتی که در فارس و بغداد، دیگر مراکز حکومتی آل بویه، پدید آمده بود مستثنی نماند و به یکی از شهرهای مهمی تبدیل شد، که شاهد مهاجرت خاندان مهم آل بابویه از قم و کانون توجه علمایی چون قاضی عبدالجبار معتزل ی شد . حکام و وزراء بویهی با تأسیس رصدخانه و کتابخانه در این شهر و نیز برگزاری مجالس مناظره، بر این نشاط علمی افزودند.

کلیدواژه‌ها