نویسنده = جعفر علی نقی
کاربردهای قاعده «وجوب علَی الله» در آموزه‌های اعتقادی شیعه

دوره 6، شماره دهم - بهار 98، خرداد 1398، صفحه 7-21

جعفر علی نقی


اعجاز قرآن در عدم اختلاف و تناقض

دوره 5، شماره هشتم - پاییز 97، آذر 1397، صفحه 119-130

جعفر علی نقی