درباره نشریه

مدیر مسئول : سید محمد رضا شریعتمدار
سردبیر و دبیر تحریریه :سید محمد جواد فاضلیان
صفحه آرا : ابوالقاسم کریم تبار