نویسنده = محمد خان بیگی
تعداد مقالات: 1
1. شیعه از منظر هیکل (ترجمه و نقد مقاله هیکل و الشیعه)

دوره 4، شماره پنجم - پاییز 96، پاییز 1396، صفحه 181-192

محمد خان بیگی