کلیدواژه‌ها = امیر المومنین علی (ع)
حقوق ذمیان در سیره علوی (علیه الاسلام)

دوره 3، شماره چهارم - بهار 95، خرداد 1395، صفحه 47-58

محمد مهدی مرادی