کلیدواژه‌ها = تناقض ظاهری
اعجاز قرآن از جهت عدم اختلاف و تناقضات قرآنی

دوره 7، شماره پانزدهم-تابستان 99، شهریور 1399، صفحه 93-102

جعفر علی نقی