کلیدواژه‌ها = جعفربن علی الهادی
بررسی شخصیت و عملکرد جعفربن علی الهادی (ع)

دوره 2، شماره سوم - بهار 92، خرداد 1392، صفحه 77-96

قدرت الله غلمانی