جایگاه اجتماعی سیاسی زنان دراسلام، غرب و ادیان تحریف شده

نویسنده

دانش پژوه سطح سه رشته‏ تاریخ تشیع

چکیده

مسأله‏ی جایگاه زنان و نحوه‏ی برخورد و به کارگیری آنها در جوامع و اعصار مختلف همیشه با افراط و تفریط‏هایی همراه بوده است. این تحقیق در صدد آن است که جایگاه حقیقی و حقوقی زن در اسلام را با توجه به آیات و روایات مشخص نماید. زن غیر از حقیقت انسانی چهره‏های مختلف دیگری را نیز در خود دارد که بایستی  کشف و صورت‏های گوناگون آن پدیدار شود تا آن گونه که هست شناخته و معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها