اسلام؛ دعوت مسالمت آمیز

نویسنده

دانش ‏پژوه سطح 4، دوره فقه سیاسی، مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

چکیده

مسأله پژوهش حاضر ارائه مؤثرترین و معقول ترین راه صدور اسلام و دعوت به آن و ارائه راهکارهای عملی از دیدگاه قرآن کریم است.

صدور اسلام و دعوت به آن بر اساس ماهیت ایمان، قداست آن و ظرفیتهای مخاطب سامان می‏یابد در راستای توسعه ایمان و رسیدن به این هدف، ابزارها و راهکارهای مشروع مدنظر است لذا با توجه به نوع مخاطب و ظرفیت‏های او با اقامه برهان و حکمت، اندیشه او بارور می‏شود و دل و جان او با موعظه احیا می‏شود و در گام سوم با بهره گیری از روش مجادله با او مماشات صورت می‏گیرد. در مرحله اجرایی؛ از راهبردهای مالی، دیپلماسی سیاسی استفاده می‏شود و در گام نهایی راهکار نظامی و جهاد مسلحانه مدنظر است.

کلیدواژه‌ها