روش مناظره امام صادق (ع) در موضوعات اعتقادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح 2 گرایش تاریخ اسلام ، موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

10.22081/iqiri.2016.66093

چکیده

از جمله شیوه‏های آموزشی و تبلیغی امامان شیعه در دفاع از آموزه‏ها و تبیین معارف شیعی، مناظره و احتجاج بوده است و در عصر امام صادق (ع) که دوران طلایی شیعه، از حیث ایجاد فضای مناسب علمی و آموزشی و همچنین پیدایش و رشد مشرب‏های گوناگون فقهی و کلامی می‏باشد، بدیهی است مبارزه با اندیشه‏های باطل و منع از گسترش مذاهب غیر اسلامی و نیز پاسخگویی به شبهات موجود، مسئولیتی بر دوش امام صادق(ع) گذاشت که برای حل آن، از مناظره بهره بردند. با بررسی مناظرات امام صادق(ع)، شیوه‏های کاربردی و عملی در انجام مناظره بدست خواهد آمد که می‏تواند الگوی مناسبی برای علمای شیعه درگسترش معارف تشیع بواسطه انجام مناظرات باشد؛ بنابراین سؤال اصلی مقاله، بررسی روش مناظره‏های امام صادق(ع) می‏باشد. نوشتار حاضر با تحقیق کتابخانه‏ای و تکیه بر منابع حدیثی و تاریخی، انجام شده است و به بیان و بررسی روش مناظرات امام صادق(ع) در موضوعات اعتقادی؛ در سه بخش: مقدمات، متن اصلی و مؤخرات پرداخته است.

کلیدواژه‌ها