جایگاه اعتقادی امامان نزد امامیه عصر حضور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح 3 گرایش تاریخ تشیع - موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

10.22081/iqiri.2017.66096

چکیده

شناخت باورها و رفتارهای شیعیان در دوران حضور ائمه اطهار به ویژه رفتارهایی که بر پایه باورهای دینی و عقیدتی شکل گرفته از اهمیت بسزایی برخوردار است به کمک آن میتوان به تحلیل صحیحی نسبت به سیره معصومین دست یافت.در نوشتار حاضر آن دسته از سخنان و رفتارهای شیعیان که بیانگر جایگاه اعتقادی امامان نزد شیعیان عصر حضور است مورد بازبینی و بررسی قرار گرفته و علاوه بر بیان نمونه های رفتاری شیعیان به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا بین رفتارهای شیعیان و نگرش ایشان نسبت به جایگاه اعتقادی امامان سنخیت و رابطه ای برقرار بوده است؟ این پژوهش عهده دار این مسأله است تا بخشی از آنچه را امروزه به عنوان باورهای شیعی مطرح است در رفتارهای شیعیان عصر حضور جستجو نموده و با بیان مصادیق پیشینه مفاهیم اعتقادی شیعی را در آن دوره اثبات نماید. اطاعت پذیری از ائمه اطهار و تمسک به مقام معنوی ایشان در قالب توسل، شفاعت‌طلبی و تبرک‌خواهی که مهمترین محورهای این پژوهش هستند، به برخورداری امامان معصوم از جایگاه ویژه ای در باور شیعیان در همان دوران حضور دلالت می‌کند.

کلیدواژه‌ها