سیره معنوی معصومان (علیهم الاسلام) در تکریم شهدا و بازماندگان آنان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح دو گرایش تاریخ اسلام - موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

10.22081/iqiri.2017.66098

چکیده

ایثار و شهادت مفاهیمی ارزشمند در همه جوامع بشری هستند.
همه ملتها به فداکاران جانبازان و سلحشوران خود به دیده احترام می‌نگرند لیکن شیوه های این تقدس و احترام متفاوت است. شهید و شهادت جایگاه والایی در معارف و آموزه های اسلامی دارند از این رو تکریم و تعظیم شهدا از بارزترین مصادیق امر به معروف و تعظیم شعائر الهی است.
رویکرد روش و هدف گذاری و اولویت سنجی در تعظیم و تکریم چنین بزرگانی خود دارای ابعاد مختلف دینی اجتماعی فرهنگی و سیاسی بوده و نیازمند پژوهش تحقیق و مطالعات اختصاصی است.
در اندیشه اسلامی و به ویژه شیعی سبک سیره و سنت معصومان از مهمترین منابع در موضوع شناسی و روش شناسی بسیاری از موضوعات اجتماعی و فرهنگی هست. از این رو این تحقیق با تکیه بر منابع کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال خواهد بود که رفتار و سیره معصومان در تکریم شهدا چه بوده است؟ در این تحقیق با استفاده از منابع حدیثی و تاریخی گزاره های مرتبط در تکریم معنوی تدوین خواهد شد.

کلیدواژه‌ها