آداب و رسوم در سیطرۀ چهار جلد آخر کتاب الکافی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح 3 رشته شیعه شناسی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)

10.22081/iqiri.2018.66653

چکیده

یکی از راه‌های پی بردن به اندیشه، جهان بینی و پشتوانه های اعتقادی سبک های مختلف زندگی در جامعه، بررسی آداب و رسوم آن جامعه است. از طرفی برای پی بردن به این رهنمون در حیطه دین، بهترین وسیله، بررسی آداب و رسوم در منابع دینی است. این مقاله با بررسی گستره آداب و رسوم در چهار جلد آخر کتاب کافی به پژوهشی پیرامون جهان بینی و زاویه دید مورد نظر دین نسبت به امور پیرامونی که در قالب آداب و رسوم در روایات نقل شده است می پردازد.

کلیدواژه‌ها