راهبردها و تاکتیک‌های تقابل با نظام سلطه در سیره سیاسی اهل‌بیت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته سطح دو تاریخ اسلام موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)

10.22081/iqiri.2018.66770

چکیده

تقابل دوسویه ائمه اطهار: با حاکمان زمان خود از منظر امنیتی و شناخت تهدید، دوگانه‌ای است که امامت را خطری بر موجودیت حکومت و حکومت را خطری بر موجودیت اساس دین می‌داند. نتیجه این تقابل، اتخاذ راهبردهایی است که از طریق جنگ نرم، به اقدامات عملی در تضاد و تعارض با یکدیگر می‌انجامد. در همین راستا، امامان معصوم: راهبردهای گوناگونی را از طریق ابزار متناسب با شرایط خود به کار می‌گرفتند که با دو تاکتیک عمده اجرایی می‌شد: مدیریت ادراک و تقیه. امامان معصوم: جنگ نرم گسترده‌ای را از مسیر فوق بر ضد حاکمان زمان خود اجرایی می‌ساختند که از سویی موجب نفوذ جایگاه اهل‌بیت: و تحکیم و ثبات شیعه در جهان اسلام شد و از سوی دیگر، به تزلزل سیاسی خلفا و تلاش برای حذف سیاسی و فیزیکی اهل‌بیت: انجامید.

کلیدواژه‌ها