نقش امام جواد علیه‌السلام در گسترش تشیع

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح سه، رشته تاریخ و سیره اهل بیت:، مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)

10.22081/iqiri.2019.67222

چکیده

عصر امامت امام‌جواد (ع) هم‏‌زمان با دو خلیفه‌عباسى (مأمون و معتصم) بود. در این دوره به علت ایجاد علاقه شخصى مأمون به علوم و با ایجاد «بیت‏الحکمه»، بحث و مناظرات‌علمى گسترش بیش‏ترى یافت. از طرفى شاهد گسترش فرقه‏هاى مختلف از جمله: معتزله، زندیقان، غالیان و اهل حدیث هستیم و از طرفى، فرقه‏هاى‌فقهى جدید اهل‌سنت یعنى شافعى و حنبلى ظهور یافتند. در این اوضاع که انواع فرقه‏هاى گوناگون گسترش یافته‌بودند، راهبردهاى‌سیاسی- اجتماعی امام‌جواد (ع) و برخورد ایشان با این جریان‏هاى فکرى، و در نهایت تداوم و گسترش تشیع از جمله موضوعات مهم در این عصر است. در اینمقاله، سعى‌شده که عوامل گسترش تشیع که رابطه مستقیم با سیره امام‌جواد (ع) دارد بررسى و راهبردهاى مدیریتی اجتماعی ایشان تبیین شود. این مقاله به روش توصیفى- تحلیلى و با تکیه بر منابع اصلى، گسترش تشیع در سیره امام‌جواد (ع) را بررسی می‌کند.
واژه‌های کلیدی: امام‌جواد علیه‌السلام، سیره، تشیع، فرهنگ‌شیعی، گسترش.