رساله حقوق امام سجاد(علیه السلام)

نوع مقاله : پژوهشی

10.22081/iqiri.2019.68864

چکیده

نقش فرهنگی امام سجاد(علیه السلام) برای زنده نگه داشتن اسلام و ادامه راه تشکیل تمدن اسلامی قابل ستایش است. امام سجاد(علیه السلام) با بهرهگیری از آموزههای الهی، در قالب دعا و مناجات، سعی در اصلاح عقاید مردمی و در نتیجه اصلاح جامعه داشتند. از جمله آموزههای امام سجاد(علیه السلام) در مجموعهای به نام رساله حقوق جمع آوری شده است. امام سجاد(علیه السلام) در این رساله سعی در تزریق شالودههای اصلی فرهنگ اسلامی و فرهنگ‌سازی حقوق اقشار مختلف جامعه داشتهاند. از آن‌جایی که تمدن تحت تأثیر فرهنگ قرار دارد، آموزههای امام سجاد(علیه السلام) میتواند نقش بسزایی در شکل‌گیری تمدن اسلامی داشته باشد. لذا اگر فرهنگی مناسب و صحیح در جامعه رواج پیدا کند، قطعاً تمدنی گسترده و بی عیب و نقص شکل‌خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها