بررسی زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری مناظرات علمای شیعه و سنی از قرن هفتم تا قرن یازدهم هجری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

سطح3 تاریخ اهل بیت(ع) موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)

10.22081/iqiri.2021.69611

چکیده

مناظره، بحث و گفت و گو از ابزارهای مؤثر در دفاع از مبانی و ارزش‌هایی دینی است. یکی از شیوه‌های تبیین معارف دینی در مکتب اهل بیت: در مواجهه با اندیشه‌هـای مخالفـان اسلام، مناظره‌ها و احتجاج‌هایی بوده است که ائمه معصومین: یـا تربیـت یافتگـان آنهـا در طول تاریخ انجام دادند. مناظره یکی از فنون منطقی و روش‌مند در مباحثات علمی و کلامی است که همواره مورد توجه عالمان و متکلمان اسلامی بوده است. در طول تاریخ، بحث و مناظره با مخالفان اغلب پیرامون مسائل اعتقادی و کلامی بوده است. مهمترین شهرهای جهان اسلام و مراکز فرهنگ تمدن اسلامی، به علت حضور گروه‌های مختلف سیاسی، مذهبی شاهد مناظرات بسیاری بین گروه‌ها، خصوصاً میان شیعه و اهل سنت در طی قرن‌های هفتم تا یازدهم هجری بوده است. ما در این پژوهش بر اساس روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی با رجوع به منابع کتابخانه‌ای در صدد بررسی تاریخی و کلامی زمینه‌ها و عوامل شکل گیری این مناظرات هستیم. بر اساس مستندات تاریخی می‌توان اذعان کرد که زمینه‌هایی همچون انحرافات سیاسی، اجتماعی، فکری و عقیدتی باعث شکل‌گیری این مناظرات شده است.

کلیدواژه‌ها