محورهای مناظرات علمای سنی و شیعه در طول قرن‌‌‌های هفتم تا یازدهم هجری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح 3 تاریخ تشیع.

10.22081/iqiri.2020.71537

چکیده

مناظره، بحث و گفت و گو از ابزارهای موثر در دفاع از مبانی و ارزش هایی دینی است. یکیاز شیوه‌‌‌های تبین معارف دینی در مکتب اهل بیت:، در مواجهه با اندیشه‌‌‌های مخالفـان اسلام، مناظره‌ها و احتجاج هایی بوده است که ائمه معصومین: یـا تربیـت یافتگـان آنهـا در طول تاریخ انجام دادند. مناظره یکی از فنون منطقی و روش‌مند در مباحثات علمی و کلامی است که همواره مورد توجه عالمان و متکلمان اسلامی بوده است. در طول تاریخ بحث و مناظره با مخالفان اغلب پیرامون مسائل اعتقادی و کلامی بوده است.  مهمترین شهرهای جهان اسلام و مراکز فرهنگ تمدن اسلامی، به علت حضور گروه‌های مختلف سیاسی، مذهبی شاهد مناظرات بسیاری بین گروه‌ها، خصوصاً میان شیعه و اهل سنت در طی قرن‌های هفتم تا یازدهم هجری بوده است. ما در این پژوهش بر اساس روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی با رجوع به منابع کتابخانه‌ای درصدد بررسی تاریخی و کلامی محورهای این مناظرات هستیم. بر اساس مستندات تاریخی می‌توان اذعان کرد محورهای مناظرات علمای شیعه و سنی موضوعات اعتقادی، فروع دین و قرآن کریم بوده است.

کلیدواژه‌ها