آداب و رسوم در سیطرۀ چهار جلد آخر کتاب الکافی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح 3 رشته شیعه شناسی موسسه آموزش عالی امام رضا(ع).

10.22081/iqiri.2020.71551

چکیده

یکی از راه‌های پی‌‌بردن به اندیشه وجهان بینی و پشتوانه‌های اعتقادی سبک‌های مختلف زندگی در جامعه بررسی آداب و رسوم آن جامعه است و از طرفی برای پی‌‌بردن به این رهنمون در حیطه دین بهترین وسیله بررسی آداب و رسوم در منابع دینی آن دین است ولذا در این مقاله با بررسی گستره آداب و رسوم در چهار جلد آخر کتاب کافی به پژوهشی پیرامون جهان بینی و زاویه دید مورد نظر دین نسبت به امور پیرامونی که در قالب آداب و رسوم نقل شده در روایات می‌پردازیم

کلیدواژه‌ها