مبانی پاداش‌های الهی از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح سه تاریخ اهلبیت:، موسسه آموزش عالی امام رضا(ع)

10.22081/iqiri.2021.72913

چکیده

در قرآن کریم سنّت‌های الهی بسیاری بیان شده که فراگیر و شامل عموم انسان‌هاست. از جمله این سنّت‌ها، سنّت پاداش و کیفر است که سرنوشت انسان‌ها را بیان می‌کند. سنّت‌های الهی همان ضوابط و روش‌هایی است که خداوند متعال از روی حکمت، امور عالم و آدم را بر پایة آن‌ها تدبیر می‌کند و اختصاص به زمان و مکان و قوم خاصی ندارد. خداوند بر مبنای این ضوابط و مقررات، نعمت‌هایش را بر آن جامعه می‌افزاید یا آن جامعه را گرفتار انواع مشکلات و کیفرها می‌سازد. مسأله پاداش و کیفر تنها مربوط به جهان آخرت نیست و در دنیا نیز با اهداف ویژه و به صورت‌های گوناگون جاری می‌شود. پاداش و کیفر دنیوی هم در مورد اجتماع، جاری است هم در مورد آحاد افراد و همچنین گاهی جنبه مادّی و گاهی جنبۀ معنوی پاداش و کیفر مطرح می‌شود. پژوهش حاضر، مبانی، ضوابط و مقرّرات پاداش الهی در قرآن کریم را مورد بررسی قرار داده است. هدف کلی این تحقیق، بیان مبانی(بینشی و ارزشی) و ضوابط پاداش‌های الهی از دیدگاه قرآن می‌باشد تا مردم شناخت واقعی از این ضوابط پیدا کنند و با بصیرت به تحصیل آن اقدام نمایند و از غفلت و ندامت و پشیمانی در امان بمانند و از اطلاعات غلط و غیر واقعی دربارۀ پاداش‌های الهی دور بمانند. همچنین در این تحقیق به دنبال اثبات این مطلب هستیم که اطلاع یافتن از ضوابط پاداش‌های الهی، تا چه میزان می‌تواند منشأ رشد و کمال انسان باشد و ارتباط آن با نیّت اعمال، چگونه می‌باشد؟ در حقیقت، مقاله حاضر، دیدگاه‌ها و نظریات مختلف پیرامون ماهیت، قوانین و ضوابط پاداش دادن به اعمال را از منظر قرآن کریم مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد

کلیدواژه‌ها