مقایسه تطبیقی بین مفاهیم مرتبط با «رشد» در اسلام و روان‌شناسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

10.22081/iqiri.2021.74209

چکیده

از عمده مسائل دانش‌های جدید، بحث معادل‌یابی دقیق از متون دینی جهت تحقیقات بعدی است؛ در علم روان‌شناسی نیز واژه‌های بسیاری وجود دارد که از جمله آن عبارت «Developmental Psychology» است که اکنون از آن تعبیر به روان‌شناسی رشد می‌شود؛ با مطالعه پیرامون واژه‌های همسان این عبارت میزان گویایی هر یک از واژگان را با توجه به 4 بعد رشد مورد ارزیابی قرار دادیم تا نزدیک بودن به معنای مقصود را به‌دست آوریم؛ از سوی دیگر داشتن معنای غیر رشدی سبب می‌شود تا معادل قرار دادن در برابر این عبارت مورد نقص واقع شود همچنان‌که دربرگیری صرف معنای مثبت برای واژه آن را از معنای Developmental که صرفا ناظر به این معنا نیست، دور می‌سازد؛ با این وصف دو واژه «زیادت» و «تحوّل» می‌توانند معادل مناسبی برای این عبارت واقع شوند.

کلیدواژه‌ها