تعاملات شیعیان ری با دیگرفرقه‌ها و مذاهب اسلامی در عصر آل بویه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

10.22081/iqiri.2022.74221

چکیده

شهر ری در دوره آل بویه، ساکنانی از مذاهب گوناگون داشت . این فرقه‎ها به لحاظ مذهبی شامل امامیه، زیدیه، اسماعیلیه، حنفیه و شافعیه و از نظر فکری شامل؛ معتزله، اشاعره، نجاریه، زعفرانیه، مجسمه، مشبهه و کلابیه، جهمیه بود. تنوع فکری و مذهبی باعث شده بود که عموماً محل زندگی آنها جدا از یکدیگر باشد.
با بررسی منابع، این نتیجه حاصل شد، که از یک سو، رویکرد مسالمت آمیز شیعیان در تعاملات اجتماعی با دیگر مذاهب و فرقه‎های ساکن ری، این امکان را به آنها داد که فرصت ظهور و فعالیت داشته باشند؛ و از دیگر سو نیز نقش حکومت آل بویه و حمایت‎های این دولت ازشیعیان، عامل مهم دیگری در این پیشرفت بود.
در میان این فرقه‎های مختلف، شیعیان به خصوص امامی مذهبان و زیدیان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی به رشد و پیشرفتی دست پیدا کردند، که مهمترین عوامل آن در این پژوهش مورد بررسی قرار می‎گیرد.

کلیدواژه‌ها