فصلنامه تخصصی اسلام پژوهان (IQIRI) - واژه نامه اختصاصی