الگوی مدیریت فرهنگی در سیره نبوی (ص)؛ مطالعه موردی: تحقق شاخص برادری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح 2 رشته تاریخ اسلام موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)

10.22081/iqiri.2019.67219

چکیده

برادری، یکی از شاخص‌های فرهنگی است که پیشرفت فرهنگی نیازمند تحقق آن است. نویسنده با تأکید بر مدیریت فرهنگی در سیره‌نبوی (ص) معتقد است رسول‌خدا (ص) با انجام سلسله فعالیت‌ها به تحقق این شاخص اهتمام می‌ورزید. اعلان اخوّت در سه مرتبه، حمایت از اهل صفّه، ترویج برادری در فرهنگ خانواده، تحریم موانع تحقق برادری، الزام امر به معروف و نهی از منکر و ترویج فرهنگ ایثار میان مسلمانان از مصادیق این سلسله فعالیت‌هاست که در یک برنامه‌ریزی استراتژیک توسط رهبر سازمان امامت امّت قابل تبیین است. این برنامه شامل تعریف هدف راهبردی برادری، اتکا بر اصول راهبردی مانند تحکیم روابط ایمانی جامعه و مدیریت زیرساختی فرهنگ و اقدام به راهبرد های شش‌گانه در تعاملات اجتماعی با مسلمانان است: فرهنگ‌سازی واژگانی، فرهنگ‌سازی رفتاری، فرهنگ‌سازی تبیینی، فرهنگ‌سازی فرمان‌الهی، فرهنگ‌سازی انتقادی و فرهنگ‌سازی نمادین. این برنامه‌ریزی و نظام اجرایی، مدل الگویی مدیریت فرهنگی در سازمان امامت امّت به رهبری پیامبر خدا (ص) و نیروی اجتماعی مؤمنان به شمار می‌آید.
واژه‌های کلیدی: سیره نبوی، فرهنگ، مدیریت فرهنگی، برادری، شاخص فرهنگی.

کلیدواژه‌ها