کلیدواژه‌ها = رفتار
میزان تأثیرگذاری مزاج در اخلاق و رفتار انسان

دوره 6، شماره دوازدهم-پاییز 98، آذر 1398، صفحه 19-42

سید مظاهر حسینی اشلقی