کلیدواژه‌ها = اجتهاد
نگاهی به زندگی مرحوم آقا محمد باقر وحید بهبهانی

دوره 1، شماره اول - پاییز 91، مهر 1391، صفحه 83-92

مهدی رفیعا(معزی)