حقوق حیوانات

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و دانش پژوه سطح سه رشته تبلیغ (گرایش حج)، مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام

چکیده

در قرآن کریم سوره‏هایی به نام برخی حیوانات مانند بقره، انعام، فیل، نحل، نمل وعنکبوت وجود دارد که پیوند نزدیک زندگی انسان با حیوانات را نشان می‏دهد. می‏توان گفت که حیوانات دارای حقوقی هستند و انسان مجاز به هر نوع استفاده و بهره وری از آنها نیست. حیوانات دارای درک و شعور بوده و صاحب روح می‏باشند.

از منظر فقهای شیعه حیوانات از حقوق مختلفی برخوردارند، حق حیات حیوانات مورد احترام است و کشتن آنها جز در موارد خاص و برای استفاده معقول و منطقی، جایز نیست. همچنین نفقه حیوان بر مالک واجب است و ما مجاز به آزار دادن جسم و روح حیوان نیستیم. و بر این اساس استفاده و بهره وری بیش از توان حیوان و هر نوع رفتاری که موجب آزار و اذیت حیوان شود؛ جایز نیست. در این تحقیق، حقوق حیوانات در فقه شیعه بررسی ‏شده است

کلیدواژه‌ها