دوره و شماره: دوره 1، شماره دوم - زمستان 91، دی 1391 
7. حقوق حیوانات

صفحه 111-121

سید هادی حسینی