نماز و جایگاه آداب ظاهری و باطنی آن در تعالی بشر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح3 حوزه علمیه قم.

2 سطح 3 تاریخ و سیره اهل‌بیت، موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا.

10.22081/iqiri.2023.75685

چکیده

نماز در مجموعه آموزه‌های دینی دارای جایگاه ویژه‌ای می‌باشد به‌گونه‌ای که شرط قبولی همه اعمال انسان و شرط عدم قبول او در قبولی و عدم قبولی نماز معرفی شده است. این مهم نشان از جایگاه نماز در تعالی انسان دارد. نماز امری است الهی که تحقق آن همانند سایر امور دارای ظاهر و باطن است که در متون دینی به هر دو جهت آن اشارت رفته است. تصویر ظاهری نماز همان است که با اعمال مخصوصه انجام گیرد، امّا روح و باطن نماز عبارتست از: اخلاص، حضور قلب، ذکر خداوند و تعظیم در مقابل او، امید و دلبستگی به ذات ربوبی، اعتماد و رکون به وجود سرمدی و محو شدن در مقابل ذات یکتایی که در مقابل عظمت و جلالت او قیام نموده است.  
در مقاله حاضر با استناد به آیات و روایات این مهم (نماز) از منظر ظاهر و باطن مورد واکاوی قرار داده و تنها راه ورود به باطن نماز حفظ آداب ظاهری و توجه به روح نماز دانسته شده است. 

کلیدواژه‌ها