دوره و شماره: دوره 10، شماره بیست و هفتم - پاییز 1402 - شماره پیاپی 10، آذر 1402، صفحه 1-142